Bộ Xây dựng: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng dây chuyền 3 nhà máy Xi măng Thành Thắng

Về việc tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư xây dựng dây chuyền 3 nhà máy Xi măng Thành Thắng công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2791/BXD-VLXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.
Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, quy định: “Đối với các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu, cơ quan đăng ký đầu tư phải lấy ý kiến tham vấn của Bộ Xây dựng trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư”. Xi măng là một sản phẩm của vật liệu xây dựng chủ yếu đã được Thủ tướng Chính phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 (sau đây gọi là Quy hoạch 1488).

Dự án dây chuyền 3 nhà máy Xi măng Thành Thắng, tỉnh Hà Nam công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch 1488, dự kiến vận hành sau năm 2021 tại văn bản số 208/TTg-KTN ngày 03/02/2016.

Để đảm bảo cân đối cung – cầu, bình ổn thị trường xi măng toàn quốc, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương đầu tư dự án dây chuyền 3 nhà máy xi măng Thành Thắng, tỉnh Hà Nam công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm, giai đoạn đầu tư 2021 – 2025; đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các Sở ngành và Công ty CP Xi măng Thành Thắng Group tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng sản phẩm, môi trường; kiểm tra, đánh giá nguồn vốn tự có của Chủ đầu tư tối thiểu phải đạt 20% tổng mức đầu tư dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *